ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
โครงสร้างหน่วยงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ปิยมหาราช"
 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบ เกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบ เกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565
กิจกรรมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
 
 
[ 28-10-2565] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ...   เปิดเอกสารได้ที่นี่ 
[ 25-02-2565] ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565   doc120220225092320.jpg 
[ 25-02-2565] ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565   doc120220225092211.jpg 
[ 07-02-2565] ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570  
[ 27-09-2564] ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
[ 12-01-2564] ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ...   สรุปผลการประเมิน 
[ 25-12-2563] อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มดำเนินการจัดเก็บ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564   doc120201225031230.png doc220201225024939.png 
[ 25-12-2563] กิจกรรมทำแนวกันไฟลามทุ่ง บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ...   doc120201225024259.jpg 
[ 24-12-2563] ขอเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564   doc120201224040417.jpg 
[ 24-12-2563] เชิญชวนทุกหน่วยงาน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ...   doc120201224040133.jpg 
 
 
 
 
[ 08-11-2565] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-10-2565] ประกาศข้อมูลรายละเอียดราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุก   เปิดเอกสารได้ที่นี่ 
[ 07-10-2565] ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ม.5   เปิดเอกสารได้ที่นี่ 
[ 07-10-2565] เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก   เปิดเอกสารได้ที่นี่ 
[ 07-10-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ม.5   เปิดเอกสารได้ที่นี่ 
[ 07-10-2565] ประกาศรายละเอียดราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุก ม.5   เปิดเอกสารได้ที่นี่ 
[ 07-10-2565] ประกาศรายละเอียดราคากลางปรับปรุงถนนหินคลุก   เปิดเอกสารได้ที่นี่ 
[ 07-10-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ม.8   เปิดเอกสารได้ที่นี่ 
[ 07-10-2565] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ม.8   เปิดเอกสารได้ที่นี่ 
[ 07-10-2565] เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ม.8 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   เปิดเอกสารได้ที่นี่ 
 
 
[ 03-11-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก   เปิดเอกสารได้ที่นี่ 
[ 28-10-2565] ประผลผู้ชนะการประมูล 2565   เปิดเอกสารได้ที่นี่ 
[ 12-10-2565] ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4 2565   เปิดเอกสารได้ที่นี่ 
[ 30-09-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านอลึ-ห้วยลำพอก หมู่ที่ 4   เปิดเอกสารได้ที่นี่ 
[ 14-01-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ...   doc120220117084419.pdf 
[ 08-10-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ...   doc120211008101055.pdf 
[ 12-07-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ...   doc120210713040121.pdf 
[ 07-04-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ...   doc120210422030433.pdf 
[ 12-01-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ...   doc120210113075709.pdf 
[ 06-10-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ...   doc120201006072605.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4456-9279
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.