ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทาง
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ประจำปี 2566
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ประจำปี 2566
 
พิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใย มอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่ครอบครัวของนางชะโอ สันทาลุนัย บ้านเลขที่ 159 ม.9 บ้านตะเคียน ตำบลสำโรงทา
พิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใย มอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่ครอบครัวของนางชะโอ สันทาลุนัย บ้านเลขที่ 159 ม.9 บ้านตะเคียน ตำบลสำโรงทา
ประเพณีบุญบั้งไฟองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ประจำปี พ.ศ. 2566
ประเพณีบุญบั้งไฟองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ประจำปี พ.ศ. 2566
 
 
 
[ 08-09-2566] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ...   doc120230908135514.pdf 
[ 08-09-2566] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ...   doc120230908135208.pdf 
[ 01-09-2566] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ...   doc120230901131844.pdf 
[ 11-08-2566] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ...   doc120230815141011.pdf 
[ 11-08-2566] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ...   doc120230815140807.pdf 
[ 11-08-2566] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ...   doc120230815114307.pdf 
[ 11-08-2566] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ...   doc120230815113704.pdf 
[ 17-07-2566] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ...   doc120230717131525.pdf 
[ 26-06-2566] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ...   doc120230626142833.pdf 
[ 22-06-2566] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ...   doc120230622135131.pdf 
 
 
 
 
[ 16-06-2566] ประกาศข้อมูลรายละเอียดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ...   doc120230616101629.pdf 
[ 16-06-2566] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ...   doc120230616101456.pdf 
[ 16-06-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ...   doc120230616101403.pdf 
[ 01-06-2566] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรโรยหินคลุก ...   doc120230601104724.pdf 
[ 01-06-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรโรยหินคลุก ...   doc120230601104646.pdf 
[ 31-05-2566] ประกาศข้อมูลรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรโรยหินคลุก ...   doc120230601104453.pdf 
[ 28-04-2566] ข้อมูลรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง ...   doc120230428092636.pdf 
[ 28-04-2566] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง ...   doc120230428092528.pdf 
[ 28-04-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง ...   doc120230428092441.pdf 
[ 28-04-2566] ประกาศข้อมูลรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกคลอง หนองแนง หมู่ที่ ...   doc120230428092209.pdf 
 
 
[ 06-07-2566] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ...   doc120230706100650.pdf 
[ 04-07-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ...   doc120230704143724.pdf 
[ 19-06-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรโรยหินคลุก ...   doc120230619155320.pdf 
[ 31-05-2566] ประกาศผ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลอง หนองแนง หมู่ที่ 3 บ้านอาวุธ ...   doc120230601100233.pdf 
[ 19-05-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง ...   doc120230519111231.pdf 
[ 07-04-2566] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประะจำไตรมาสที่ ...   doc120230410091136.pdf 
[ 28-03-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ สระทำนบตะวันออกบ้านตะเคียน ...   doc120230328153438.pdf 
[ 27-01-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ...   doc120230127105327.pdf 
[ 11-01-2566] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ...   doc120230111170627.pdf 
[ 06-01-2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120230106160200.pdf 
 
 
    เด็กแรกเกิด... [สมศรี บุราคร]   (อ่าน : 368/ ตอบ : 0)
    การลงทะเบียนผู้สูงอายุจะสามารถลงท... [ชาวบ้าน ม.1 ตำบลสำโรงทาบ]   (อ่าน : 51/ ตอบ : 0)
    การขอรับเงินสงเคราะห์ศพ... [ลิน งามนัก]   (อ่าน : 55/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4456-9279
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.