ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย  
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทาง
 รายงานกิจการสภา
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
 Happy Workplace
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 ช่องทางอิล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อ อบต.
 งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE : OSS)
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________________________________
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ บริเวณสระน้ำสาธารณะ บ้านตะเคียน
[02-07-2024]   กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ บริเวณสระน้ำสาธารณะ บ้านตะเคียน 
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
[13-06-2024]   โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร 
ประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ประจำปี พ.ศ. 2567
[31-05-2024]   ประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ประจำปี พ.ศ. 2567  
จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และขุดลอกคลอง
[25-04-2024]   จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และขุดลอกคลอง 
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗
[13-04-2024]   วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗  
จุดบริการประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.สำโรงทาบ
[11-04-2024]   จุดบริการประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.สำโรงทาบ  
กิจกรรมการการรับสมัครสมาชิก กองทุนธนาคารขยะตำบลสำโรงทาบ
[02-04-2024]   กิจกรรมการการรับสมัครสมาชิก กองทุนธนาคารขยะตำบลสำโรงทาบ  
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชน  (การฝึกอาชีพปักแซวเสื้อ)
[26-03-2024]   โครงการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชน (การฝึกอาชีพปักแซวเสื้อ) 
วัน อปพร.ประจำปี 2567
[22-03-2024]   วัน อปพร.ประจำปี 2567 
ลานวัฒนธรรมชาวกูยตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2567
[19-02-2024]   ลานวัฒนธรรมชาวกูยตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2567 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
[01-02-2024]   วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 
กิจกรรมโครงการสวมผ้าไทยใส่บาตรเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในเขตตำบลสำโรงทาบ  ประจำปี2567
[11-01-2024]   กิจกรรมโครงการสวมผ้าไทยใส่บาตรเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในเขตตำบลสำโรงทาบ ประจำปี2567 
โครงการลดอุบัติภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณจุดรอง หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ซึ่งกำหนดการปฏิบัติงานในช่วงเวลา 29 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567
[11-01-2024]   โครงการลดอุบัติภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณจุดรอง หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ซึ่งกำหนดการปฏิบัติงานในช่วงเวลา 29 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 
กิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาด กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ในพื้นที่บริเวณที่ทำการ อบต.สำโรงทาบ และสองข้างทาง สายสำโรงทาบ - ตะเคียน - โนนบุรี พร้อมทั้งร่วมมือกับชาวบ้านกุง หมู่ที่ 2  ในการจัดทำแนวกันไฟลามทุ่ง ในพื้นที่บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  บ้
[11-01-2024]   กิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาด กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล ในพื้นที่บริเวณที่ทำการ อบต.สำโรงทาบ และสองข้างทาง สายสำโรงทาบ - ตะเคียน - โนนบุรี พร้อมทั้งร่วมมือกับชาวบ้านกุง หมู่ที่ 2 ในการจัดทำแนวกันไฟลามทุ่ง ในพื้นที่บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ บ้