ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
โครงสร้างหน่วยงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
[03-11-2022]   พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
[23-10-2022]   ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบ เกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565
[18-10-2022]   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบ เกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 
กิจกรรมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[13-10-2022]   กิจกรรมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวกุย และกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านตะเคียน
[31-01-2022]   นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวกุย และกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านตะเคียน  
การลงพื้นที่เพื่อประชุมประชาคมหมุ่บ้านโนนบุรี และรับฟังปัญหา
[31-01-2022]   การลงพื้นที่เพื่อประชุมประชาคมหมุ่บ้านโนนบุรี และรับฟังปัญหา  
การมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน กรณีถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคตามคำสั่งเจ้าพนักงาน
[18-01-2022]   การมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน กรณีถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคตามคำสั่งเจ้าพนักงาน 
การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปี 2565
[18-01-2022]   การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปี 2565  
กิจกรรมจิตอาสา การจัดทำแนวกันไฟลามทุ่งเพื่อป้องกันอัคคีภัย ณ บริเวณศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ บ้านกุง ประจำปี 2565
[17-01-2022]   กิจกรรมจิตอาสา การจัดทำแนวกันไฟลามทุ่งเพื่อป้องกันอัคคีภัย ณ บริเวณศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ บ้านกุง ประจำปี 2565 
กิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อความโปร่งใสภาครัฐ
[01-09-2021]   กิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อความโปร่งใสภาครัฐ  
กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ บ้านตะเคียน ตำบลสำโรงทาบ
[13-08-2021]   กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ บ้านตะเคียน ตำบลสำโรงทาบ  
กิจกรรมทำแนวกันไฟลามทุ่ง บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา
[25-12-2020]   กิจกรรมทำแนวกันไฟลามทุ่ง บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา  
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[24-12-2020]   พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
กิจกรรมถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ
[24-12-2020]   กิจกรรมถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ 
การฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก
[24-08-2020]   การฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก 
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสำโรงทาบ และเทศบาลตำบลหมื่นศรี เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่จิตอาสาประจำพื้นที่ เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[24-08-2020]   การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสำโรงทาบ และเทศบาลตำบลหมื่นศรี เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่จิตอาสาประจำพื้นที่ เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2563
[24-08-2020]   กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
[06-08-2020]   กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มาลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ
[29-05-2020]   ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มาลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ 
โครงการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลสำโรงทาบ ประจำปี พ.ศ.2563
[22-05-2020]   โครงการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลสำโรงทาบ ประจำปี พ.ศ.2563 
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
[30-03-2020]   ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
[30-03-2020]   กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  
อบต.สำโรงทาบ ได้ดำเนินการกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันอัคคีภัย และไฟลามทุ่ง ณ บริเวณรอบณ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
[30-03-2020]   อบต.สำโรงทาบ ได้ดำเนินการกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันอัคคีภัย และไฟลามทุ่ง ณ บริเวณรอบณ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
[11-11-2019]   การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562  
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการกำจัดผักตบชวา วัชพืชที่คลองห้วยแสง ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านสำโรงทาบ
[11-11-2019]   กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการกำจัดผักตบชวา วัชพืชที่คลองห้วยแสง ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านสำโรงทาบ 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือด้านการแซวผ้า ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลสำโรงทาบ
[11-11-2019]   โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือด้านการแซวผ้า ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลสำโรงทาบ 
โครงการ
[08-11-2019]   โครงการ "เล่น ปน เรียน" ประจำปี 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน และสำโรงทาบ  
โครงการพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำของนักเรียน (วัคซีนจมน้ำ)
[08-11-2019]   โครงการพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำของนักเรียน (วัคซีนจมน้ำ) 
โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และเฝ้าระวังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา
[08-11-2019]   โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และเฝ้าระวังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[08-11-2019]   ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขอเชิญชวนผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[01-11-2019]   ขอเชิญชวนผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเยาวชน ตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2562
[04-06-2019]   โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเยาวชน ตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2562  
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2562
[04-06-2019]   โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2562  
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดตามจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
[04-06-2019]   โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดตามจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
โครงการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในช่งเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
[04-06-2019]   โครงการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในช่งเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562  
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
[04-06-2019]   โครงการปรับปรุงและก่อสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์
[04-06-2019]   โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์  
มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
[04-06-2019]   มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ภาพกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
[04-06-2019]   ภาพกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2561
[18-01-2019]   การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2561 
โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ.2561
[18-01-2019]   โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ.2561 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
[18-01-2019]   งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
[18-01-2019]   การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 2558
[18-01-2019]   โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 2558 
านสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 4 ชนเผ่า สำโรงทาบ 2558
[18-01-2019]   านสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 4 ชนเผ่า สำโรงทาบ 2558 
ผ้าไหมพื้นเมืองชาวกูย ตำบลสำโรงทาบ รวมชุดการเดินแบบผ้าไหมพื้นเมืองชาวกูย ณ งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
[18-01-2019]   ผ้าไหมพื้นเมืองชาวกูย ตำบลสำโรงทาบ รวมชุดการเดินแบบผ้าไหมพื้นเมืองชาวกูย ณ งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555 
งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วัดตะเคียน 2558
[18-01-2019]   งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วัดตะเคียน 2558 
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ  วัดเกตุวราราม ปี 2555
[18-01-2019]   วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ วัดเกตุวราราม ปี 2555 
สรภัญญะ  ปี 2554
[18-01-2019]   สรภัญญะ ปี 2554 
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558
[18-01-2019]   การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558  
งานสืบสานวัฒนธรรมชาวกูย
[18-01-2019]   งานสืบสานวัฒนธรรมชาวกูย "งัยซ๊าก" ตำบลสำโรงทาบ 
กิจกรรมการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ
[18-01-2019]   กิจกรรมการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 
การจัดนิทรรศการ
[18-01-2019]   การจัดนิทรรศการ "มหกรรมสินค้า ภูมิปัญญา ของดีตำบลสำโรงทาบ 2553"  
อาลึโฮมสเตย์
[18-01-2019]   อาลึโฮมสเตย์ 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4456-9279
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.