ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำ คูคลอง
[03-05-2023]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำ คูคลอง" ณ พื้นที่ริมคลองห้วยแสง บ้านสำโรงทาบ หมู่ที่ 1 
กิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระ  สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เพื่ออวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ตามจารีตประเพณีอันดีงามของชาวกูยตำบลสำโรงทาบ  เนื่องในโอกาสการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖
[13-04-2023]   กิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เพื่ออวยพรผู้หลักผู้ใหญ่ตามจารีตประเพณีอันดีงามของชาวกูยตำบลสำโรงทาบ เนื่องในโอกาสการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖  
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566
[11-04-2023]   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566  
กิจกรรมงานลานวัฒนธรรมชาวกูยตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2566
[16-02-2023]   กิจกรรมงานลานวัฒนธรรมชาวกูยตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2566 
วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖
[16-01-2023]   วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
[01-01-2023]   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ 
กิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรงทาบ
[29-12-2022]   กิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรงทาบ 
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
[28-12-2022]   กิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย การจัดทำถังขยะเปียก การพัฒนาทำความสะอาด  กิจกรรม  big cleaning day  ณ บริเวณพื้นที่ อบต.สำโรงทาบ
[21-12-2022]   กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย การจัดทำถังขยะเปียก การพัฒนาทำความสะอาด กิจกรรม big cleaning day ณ บริเวณพื้นที่ อบต.สำโรงทาบ 
กิจกรรมจิตอาสาการจัดทำแนวกันไฟลามทุ่ง เพื่อป้องกันอัคคีภัย  ณ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
[21-12-2022]   กิจกรรมจิตอาสาการจัดทำแนวกันไฟลามทุ่ง เพื่อป้องกันอัคคีภัย ณ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
[03-11-2022]   พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
[23-10-2022]   ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ปิยมหาราช" 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบ เกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565
[18-10-2022]   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบ เกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 
กิจกรรมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[13-10-2022]   กิจกรรมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวกุย และกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านตะเคียน
[31-01-2022]   นายกเหล่ากาชาดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวกุย และกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านตะเคียน  
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4456-9279
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.