ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
 
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E - Service
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
______________________________________________________________________________________________
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
 
 
นายสุเนตร ใจกล้า
นายสุเนตร ใจกล้า
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
โทร 061 - 2606356
นายสมหวัง ชะฎาทอง
นายสมหวัง ชะฎาทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
โทร 065 - 1191485
นายปรีชา สมชอบ
นายปรีชา สมชอบ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
นางสุภาภรณ์ คงพานิช
นางสุภาภรณ์ คงพานิช
สมาชิกสภา อบต.บ้านสำโรงทาบ หมู่ที่ 1
โทร 093 - 3969213
นายพงษ์ศักดิ์ สาธร
นายพงษ์ศักดิ์ สาธร
สมาชิกสภา อบต.บ้านกุง หมู่ที่ 2
โทร 083 - 9271584
นายชาญ บุญกล้า
นายชาญ บุญกล้า
สมาชิกสภา อบต.บ้านอาวุธ หมู่ที่ 3
โทร 082 - 6724585
นายแม้น สุขคุ้ม
นายแม้น สุขคุ้ม
สมาชิกสภา อบต.บ้านอาลึ หมู่ที่ 4
โทร 082 - 8693446
นางสมรวน แสงเพชร
นางสมรวน แสงเพชร
สมาชิกสภา อบต.บ้านโนนบุรี หมู่ที่ 5
โทร 088 - 3491545
นายศุภกร บุญกล้า
นายศุภกร บุญกล้า
สมาชิกสภา อบต.บ้านใหม่ศรีสำโรง หมู่ที่ 6
โทร 062 - 0065205
นายชาญชัย วิถุนัด
นายชาญชัย วิถุนัด
สมาชิกสภา อบต.บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7
โทร 083 - 9453705
นางมนทิกาน สังขพงษ์
นางมนทิกาน สังขพงษ์
สมาชิกสภา อบต.บ้านลำพง หมู่ที่ 8
โทร 098 - 6180189
นางคำปุน สุธาอรรถ
นางคำปุน สุธาอรรถ
สมาชิกสภา อบต.บ้านโดด หมู่ที่ 11
โทร 093 - 0644594
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4456-9279
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.